კომპანია avtospar.ge (შემდგომში სისტემა) ვებ გვერდზე (შემდგომში ვებ გვერდი) დარეგისტრირებით, თქვენ (შემდგომში მომხმარებელი) ადასტურებთ, რომ გაეცანით და ეთანხმებით ქვემოთ მოყვანილ სარგებლობის წესებსა და პირობებს :
- სისტემები უფლებამოსილია ცალმხრივად, მომხმარებლის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, შეიტანოს ცვლილებები და დამატებები პირობებში;
- მომხმარებლის მიერ ვებ გვერდის შემდგომი გამოყენება ჩაითვლება თანხმობად ცვლილებებსა და დამატებებზე;
- მომხმარებლის ასაკი უნდა აღემატებოდეს 18 წელს ან უნდა გააჩნდეს მშობლების ნებართვა ვებ გვერდის გამოყენებაზე;
- მომხმარებელი პასუხისმგებელია ნებისმიერ ქმედებაზე, რომელიც განხორციელებულია ვებ გვერდზე მისი სახელით;
- მომხმარებელი პასუხისმგებელია საკუთარი სარეგისტრაციო მონაცემების უსაფრთხოდ შენახვაზე (ელ. ფოსტა, პაროლი და სხვა ნებისმიერი სარეგისტრაციო მონაცემები);
- მომხმარებელი პასუხს აგებს მის მიერ ვებ გვერდზე განთავსებულ ინფორმაციაზე;
- ვირტუალურ ანგარიშზე (ბალანსზე) წინსაწარ შეტანილი ფულადი სახსრების დასაბრუნებლად, მომხმარებელმა უნდა მიმართოს სისტემების სათაო ოფისს განაცხადის მიღებიდან 10 საბანკო დღის ვადაში სისტემები გადაურიცხავს მომხმარებელს კუთვნილ ფულად სახსრებს განაცხადში მითითებულ საბანკო ანგარიშზე / პლასტიკურ ბარათზე ან გასცემს ნაღდი ფულით;
- სისტემა უფლებამოსილია საკუთარი შეხედულებისამებრ შეცვალოს ან წაშალოს მომხმარებლის მიერ ვებ გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია (პირადი შეტყობინებების ჩათვლით), რომელიც არღვევს აკრძალვების თავში ჩამოთვლილ პირობებს;
- სისტემა უფლებამოსილია წინასწარ არ შეატყობინოს მომხმარებელს ვებ გვერდზე ან მის ნებისმიერ სერვისზე წვდომის შეზღუდვის ან შეწყვეტის შესახებ, ამავდროულად სისტემები არ აგებს პასუხს იმ ზიანზე, რომელცი შესაძლოა მიადგეს მომხმარებელს ამგვარი ქმედებით;
- ვებ გვერდზე განთავსებული ყველა ობიექტი, მათ შორის: სავაჭრო ნიშნები, ლოგო/ები, დიზაინის ელემენტები, ტექსტი, გრაფიკული გამოსახულებები, ილუსტრაციები, სკრიპტები, პროგრამები, და სხვა ობიექტები (შემდგომში „კონტენტი“) წარმოადგენს სისტემებისა და სხვა უფლებების მფლობელების საკუთრებას, ყველა უფლება ამ ობიექტებზე არის დაცული;
- წინამდებარე წესებითა და პირობებით განსაზღვრული და ადგილობრივი კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა იკრძალება: კონტენტის ან მისი ნებისმიერი ნაწილის კოპირება, გადამუშავება, გავრცელება, გამოქვეყნება, ჩამოტვირთვა, გადაცემა, გაყიდვა ან ნებისმიერი სხვა გზით გამოყენება, სისტემების ნებართვის გარეშე, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც სისტემებმა ან უფლებათა მფლობელმა აშკარად გამოხატა თანხმობა ნებისმიერი პირის მიერ კონტენტის გამოყენებაზე;
- სისტემები არ ამოწმებს მესამე პირებს, მათ კონტენტსა და ვებ გვერდებს მათში განთავსებული ინფორმაციის სრულფასოვნებასა და უტყუარობაზე. სისტემები პასუხს არ აგებს მესამე პირების ვებ გვერდებზე განთავსებულ ინფორმაციაზე, იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც მესამე პირების ვებ გვერდზე გადასვლა განხორციელდა სისტემების ვებ გვერდზე არსებული ბმულით / კავშირით, ან მესამე პირების მიერ განთავსებული კონტენტის საშუალებით;
- ვებ გვერდი ან/ და მისი რომელიმე სერვისი/ები შესაძლოა გახდეს მთლიანად ან ნაწილობრივ ხელმოუწვდომელი სისტემების მიერ პროფილაქტიკური ღონისძიების გატარების ან ნებისმიერი სხვა ტექნიკური მიზეზით. სისტემებს აქვს უფლება გაატაროს პროფილაქტიკური ღონისძიებები მომხმარებლის წინასწარი შეტყობინების გარეშე;
- სისტემები არ არის პასუხისმგებელი: შეცდომებზე; დაშვებებზე; დეფექტებზე; შეწყვეტებზე და დაყოვენებაზე მონაცემთა დამუშავებისა და გადაცემისას; გადამცემი ხაზების გაუმართაობაზე; მომხმარებლის მასალების მოპარვა, განადგურება და არასანქცირებულ წვდომაზე; სატელეფონო ქსელების ან სამსახურების, კომპიუტერული სისტემების, სერვერების, ან პროვაიდერების, კომპიუტერული ან სატელეფონო მოწყობილობების პროგრამული უზრუნველყოფის, ელ. ფოსტის სერვისების ტექნიკურ გაუმართავობაზე ან სხვა სახის ტექნიკურ პრობლემებზე;
- სისტემები არ არის პასუხისმგებელი, თუ მიადგა ზიანი მომხმარებლის ან სხვა მესამე პირის კომპიუტერს (ან მის რომელიმე ნაწილს) ან მობილურ მოწყობილობას, მომხმარებლის მიერ ვებ გვერდიდან ან ვებ გვერდზე განთავსებული ბმულის/კავშირის გამოყენებით ნებისმიერი სახის ინფორმაციის ან / და პროგრამის ჩამოტვირთვისას;
- პირობებზე დათანხმება ანიჭებს სისტემას უფლებამოსილებას საქართველოს კანომდებლობით დაშვებულ ფარგლებში მიიღოს საჭირო ინფორმაცია რომელიც აუცილებელია მის მიერ მომხმარებლისათვის შეთავაზებული სერვისების განსახორცილებლად.

You have successfully subscribed!
This email has been registered