ყურადღებით გაეცანით საგარანტიო ხელშეკრულებას!
ჩვენს მაღზიაში შეძენილ ყველა პროდუქტს აქვს მწარმოებლის ოფიციალური გარანტია, ემსახურება ავტორიზირებული სერვის – ცენტრები. საგარანტიო სერვისის მისაღებად, აუცილებელია, სააგრანტიო ტალონის ზარდგენა, რომელზეც დატანილი იქნება შეძენის თარიღი და მაღაზიის ბეჭედი.

საგარანტიო შეთანხმება უქმდება, თუ:
- გასულია საგარანტიო ვადა;
- საგარანტიო საბუთის(ში): არ წარდგენის; დაზიანების; არაზუსტი ან შესწორებული ტექსტის; გაყიდვის თარიღის, გამყიდველის ბეჭდის და ხელმოწერის არარსებობის შემთხვევაში;
- დარღვეულია მოხმარების/მონტაჟის წესები და არ შეესაბამება ინსტრუქციით გათვალისწინებულ ექსპლუატაციის პირობებს;
- მოწყობილობაზე არასაგარანტიო რემონტის კვალი აღინიშნება (ნივთის თვითნებურად ან არაოფიციალურ წარმომადგენლებთან შეკეთება);
- დაზიანება გამოწვეულია გარეგნული/ვიზუალური ცვლილებით, მოწყობილობის სქემის ან პროგრამული უზრუნველყოფის შეცვლით;
- მოწყობილობის სერიული ნომერი წაშლილია ან შეცვლილი;
- დაზიანებული, წაშლილი ან დაკარგულია მოწყობილობის სერიული ნომერი, პლომბი, საფიმო ნიშანი;
- მოწყობილობას აღენიშნება: ვიზუალური, მექანიკური, ელექტრო ან თერმული დაზიანება;
- მოწყობილობა არ იყო გამოყენებული დანიშნულებისამებრ, სათანადოდ ტრანსპორტირებული, დამონტაჟებული და გამოყენებული მომხმარებლის მიერ;
- დარღვეული იყო მოწყობილობის ექსპლუატაციისა და შენახვის წესები.

ნივთის შეცვლის ან დაბრუნების პირობები
პროდუქტს აღმოაჩნდა ქარხნული წუნი რეალიზაციიდან 3 კალენდარული დღის განმავლობაში. სერვის ცენტრის მიერ ქარხნული დეფექტის დადასტურების შემთხვევაში პროდუქტი შეიცვლება.

იმისთვის, რომ შეძენილი ტექნიკის მუშაობა ხანგრძლივი და საიმედო იყოს, გირჩევთ ყურადღებით წაიკითხოთ საქონელის ექსპლუატაციის ინსტრუქცია.
You have successfully subscribed!
This email has been registered